Vikten av digitala mål

För att nå sina kunder i dagsläget så måste man ha en klar satsning på nätet, s.k. digitala mål. Alla företag är medvetna om detta men det är stor skillnad i vad man anser denna satsning bör vara.

Konsultbolaget Connecta har intervjuat 201 stora företag om deras digitala satsningar. Hos en tredjedel av företaget sägs den digitala satsningen driva utvecklingen av företaget, men i många fall visade det sig att det fanns brister. De tydligaste bristerna låg i tydliga och mätbara mål och kompetens.

I intervjun framkom bland annat:

  • De största satningarna på nätet görs av företag med många privatkunder och då på hårt konkurrensutsatta marknader.
  • Hälften av bolagen säger att de saknar tydliga och mätbara mål för nätet.
  • 40% säger att de saknar kompetens för att vara förberedda för framtiden.

Detta gällde ju stora företag, men det är tydligt att alla företag måste se över vilka satsningar man gör på nätet. Det handlar ju inte bara längre om att ha en ”hemsida” utan man behöver se över sin digitala marknadsföring och övrig satsning på nätet.